Składowanie i neutralizacja obiektów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne są szczególnie szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia ludzi, dlatego w szczególny sposób należy zająć się kwestią ich składowania i utylizacji. Powstają one w sektorze gospodarczym, jak również w gospodarstwach domowych. Do grupy odpadów niebezpiecznych, wobec których obowiązują szczególne zasady postępowania, należą: odpady azbestowe, oleje smarowe, baterie i akumulatory, odpady medyczne i weterynaryjne oraz takie zawierające polichlorowane bifenyle.

Niebezpiecznymi odpadami zajmują się wyspecjalizowane firmy. Sposób składowania zależy postaci, jaką te odpady posiadają – gazu, proszku czy cieczy. Istotne jest również stężenie zawartych w nich toksyn.

Biodegradowalne odpady można przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w ziemi przez wiele lat. Składowiska tego typu wyraźnie się odgradza, a następnie pokrywa gliną, betonem lub tworzywem sztucznym. Muszą znajdować się odpowiednio daleko od miejsc zamieszkanych przez ludzi.

Odpady innego rodzaju, które nie ulegają biodegradacji, przechowuje się przez długi okres czasu, w nadziei, iż postęp technologiczny umożliwi ich neutralizacją. Może się jednak zdarzyć tak, że dojdzie do korozji pojemników i uwolnienia szkodliwych substancji do gleby i wód gruntowych. Dlatego w niektórych składowiskach neutralizuje się lub odsysa wszelkie wycieki. Jeżeli w procesie rozkładu odpadów wydzielają się gazy, wówczas montuje się systemy specjalnych rur, którymi transportuje się gazy do spalarni.

Innym, dość ryzykownym sposobem składowania niebezpiecznych substancji jest zatapianie ich w morzu. Jednak w sytuacji wycieków zanieczyszczone zostaje środowisko, skutkiem czego zagrożone jest życie ludzi oraz zwierząt. Niestety, nielegalne zatapianie odpadów tego typu jest bardzo trudne do wykrycia.

Related Articles

Zostaw komentarz

© 2019 Recycling i utylizacja. Wszystkie prawa zastrzeżone.