Zasada 3R

Nazwa tej zasady pochodzi od pierwszych liter trzech angielskich czasowników: Reduce, Reuse, Recycle, które odpowiadają polskiej zasadzie 3U: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj. Można je również określić mianem: precyklingu, upcyklingu i recyklingu. Jest to idea promująca ...
© 2019 Recycling i utylizacja. Wszystkie prawa zastrzeżone.